Open Account Term and Condition

เงื่อนไขการใช้บริการ
คำนิยาม
“ร้านค้า” หมายถึง ร้านค้าที่ได้นำสินค้ามาขายภายในเว็บไซต์
“เว็บไซต์” หมายถึง เว็บไซต์ Tonkla.com รวมทั้งบริษัทผู้เป็นเจ้าของเว็บไซต์
“ลูกค้า” หมายถึง ลูกค้าที่ได้เข้ามาใช้เว็บไซต์และติดต่อค้าขายกับเว็บไซต์และ/หรือร้านค้า
“สินค้า” หมายถึง สินค้าของร้านค้าที่นำมาวางขายในเว็บไซต์
Terms of service
Definitions
“Store” refers to the store who has registered products for sale on our website.
“Tonkla” refers to our website Tonkla.com as well as the company who owns the website.
“Customer” refers to the customer who visited the website and make transactions with the website and/or the store.
“Product” refers to the product for sale registered on our website by the store.

1)    ลูกค้าเข้าใจดีว่า Tonkla มีอำนาจเด็ดขาดในการตัดสินใจใดๆเกี่ยวกับการอนุมัติให้ลูกค้าเข้าเป็นส่วนหนึ่งของเว็บไซต์ หรือยกเลิก (ไม่ว่าชั่วคราวหรือถาวร) การอนุญาตให้ลูกค้าทำการซื้อขายบนเว็บไซต์ (โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า)  ลูกค้าตกลงที่จะไม่ขัดขืนคำสั่งของ Tonkla และจะไม่ฟ้องร้อง Tonkla ในกรณีที่มีความเสียหายใดๆต่อลูกค้าในกรณีที่ Tonkla ยกเลิกการอนุญาตดังกล่าว ไม่ว่าด้วยเหตุผลหรือภายใต้สถานการณ์ใดๆ

a)    The customer understands that Tonkla holds the right to refuse any customers from joining and remove (whether temporarily or permanently) any previously approved customers from our website (without prior notice). The customer agrees to follow Tonkla’s instructions and will not take legal actions against Tonkla for any damages caused by the removal from our website for any reasons or under any circumstances.
2)    ลูกค้าเข้าใจดีว่าชื่อเสียงของ Tonkla ถือเป็นทรัพย์ที่สำคัญที่สุด ดังนั้นลูกค้าจะทำการติดต่อซื้อขายกับ Tonkla และร้านค้าอย่างตรงไปตรงมา มีศีลธรรมคุณธรรม และเป็นธรรม
a)    The customer understands how important reputation is to Tonkla and, therefore, agrees to make transactions with Tonkla and the stores in a fair and ethical manner.
3)    ลูกค้าเข้าใจดีว่า Tonkla เป็นเพียงตัวกลางในการค้าขายระหว่างลูกค้าและร้านค้า ดังนั้น Tonkla จะไม่รับผิดชอบความเสียหายใดๆที่อาจเกิดขึ้นแก่ลูกค้าเนื่องมากจากการใช้งานสินค้าที่ลูกค้าได้ซื้อบนเว็บไซต์
a)    The customer understands that Tonkla only acts as the middleman between the customer and the store. Therefore, Tonkla will take no responsibility for any damages to the customer caused by using the stores’ products.
4)    โดยถือข้อนี้เป็นสาระและหลักการสำคัญระหว่างลูกค้าและ Tonkla ถ้าหากการกระทำของลูกค้าใดๆก่อให้เกิดความเสียหายต่อเว็บไซต์ (รวมถึงบริษัทผู้เป็นเจ้าของเว็บไซต์) ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม ลูกค้าจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายทั้งหมดของ Tonkla ทั้งนี้ Tonkla อาจจะตกลงยินยอมประนีประนอมความกับบุคคลอื่นใดในกรณีที่มีการฟ้องร้อง Tonkla โดยขึ้นอยู่กับดุลพินิจของ Tonkla และในกรณีดังกล่าวลูกค้าจะยังต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายทั้งหมดของ Tonkla โดยจะไม่โต้แย้งยกประเด็นของการตกลงยินยอมประนีประนอมความกับบุคคลนั้นๆขึ้นเป็นข้ออ้างในการไม่ยอมรับผิด
a)    Please read this rule carefully as it contains the main principle between the customer and Tonkla. The customer will take responsibility for any damages caused by the customer’s actions, whether directly or indirectly, to our website (including the company who owns the website). In an event of lawsuit against Tonkla, the customer will still be responsible for any damages caused to Tonkla regardless of any negotiations done between Tonkla and the plaintiff. The customer agrees to take full responsibility without using this negotiation as an excuse to take no responsibility.
5)    ร้านค้าต้องไม่ลงเนื้อหาใดๆบนเว็บไซต์ที่อาจทำให้เกิดความเสียหายต่อชื่อเสียงของ Tonkla รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงเนื้อหาลามกอนาจารและเนื้อหาที่มีความรุนแรง
a)    The customer must not post any content onto our website that may damage the Tonkla’s reputation including but not limited to pornographic contents and depictions of violence.
6)    ร้านค้าต้องไม่ลงเนื้อหาใดๆบนเว็บไซต์ที่อาจทำให้เกิดการโต้แย้ง รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงเนื้อหาทางการเมืองและเนื้อหาทางเพศ
a)    The customer must not post any controversial content onto our website including but not limited to politics and sexual content.
7)    ลูกค้าห้ามเขียนรีวิวที่ไม่ถูกต้องและส่งผลเสียต่อชื่อเสียงของร้านค้าหรือ Tonkla
a)    The customer must not write false reviews and discredit the stores or Tonkla.
8)    ลูกค้ามีหน้าที่ต้องให้ความเคารพแก่ลูกค้าอื่นๆบนเว็บไซต์
a)    The customer must respect other customers on the website.
9)    ลูกค้าต้องใช้ข้อมูลที่ถูกต้องรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงชื่อ นามสกุล และอายุ ห้ามแอบอ้างหรือใช้ข้อมูลที่ผิด ถ้าหาก Tonkla ตรวจพบอาจถูกถอดถอนจากเว็บไซต์ทันทีโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า
a)    The customer must correctly provide their information including but not limited to name, surname, and age. Tonkla may remove the customer immediately (without prior notice) if the information provided is false.
10)    Tonkla ใช้บริษัททางการเงินเพื่อความปลอดภัยในการซื้อขายออนไลน์จึงจำเป็นต้องให้ข้อมูลส่วนตัวของลูกค้ารวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง เลขบัญชี กับทางบริษัทการเงิน
a)    Tonkla uses a payment gateway for secured transactions and therefore must provide the customer’s information including but not limited to bank account numbers to the service provider.
11)    ลูกค้าต้องให้ข้อมูลบัญชีที่ถูกต้องเพื่อใช้ในการโอนเงิน หากลูกค้าให้ข้อมูลที่ผิดเว็บไซต์จะไม่รับผิดชอบส่วนที่เสียหายแต่จะให้ความช่วยเหลือตามที่เห็นสมควร
a)    The customer must correctly provide their bank account information for money transfers. Tonkla will not be responsible for any damages caused by incorrect information provided by the customer but may offer assistant as we deem appropriate.
12)    ลูกค้าต้องระบุที่อยู่ของลูกค้าให้ถูกต้อง
a)    The customer must correctly specify their address.
13)    ลูกค้าตกลงที่จะไม่ใช้ ดัดแปลง หรือกระทำอื่นใดต่อทรัพย์สินทางปัญญาของ Tonkla รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง โค้ด โลโก้ และ banner
a)    The customer agrees to refrain from using, editing, or causing any damages to the website’s intellectual property including but not limited to codes, logos, and banners.
14)    ลูกค้าห้ามรบกวนหรือทำให้เกิดการผิดปกติของระบบบนเว็บไซต์
a)    The customer must not cause disruptions or cause malfunctions to the website’s system.
15)    Tonkla จะไม่เรียกเก็บค่าใช้จ่ายใดๆเพิ่มนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในหน้า checkout
a)    Tonkla will not collect any fees other than those specified at the checkout page.
16)    Tonkla จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆที่ลูกค้าจ่ายนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในหน้า checkout
a)    Tonkla will not be responsible for any fees paid by the customer that wasn’t specified at the checkout page.
17)    Tonkla อาจหยุดดำเนินการบริการใดๆโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าและจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆที่เกิดแก่ลูกค้า
a)    Tonkla may stop any services without prior notice and will not take responsibility for any damages caused to the customer as a result.
18)    ในบางเวลา Tonkla อาจจะต้องหยุดให้บริการเว็บไซต์ชั่วคราวเพื่อทำการปรับปรุงให้ดีขึ้น Tonkla จะพยายามแจ้งล่วงหน้าก่อนกระทำการปรับปรุงระบบ แต่ในบางครั้งอาจจะไม่สามารถแจ้งล่วงหน้าได้ และจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆที่เกิดแก่ร้านค้า
a)    Tonkla may need to temporarily shut down our website for maintenance. We will try to notify the store in advance when possible but we will not take responsibility for any damages caused to the store as a result.
19)    ลูกค้าสามารถยกเลิกการสั่งสินค้าใดๆกับ Tonkla ภายใน 24 หลังจากเวลาซื้อของ Tonkla ของสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการขอยกเลิกใดๆที่เกิดขึ้นภายหลังช่วงเวลา 24 นี้
a)    The customer may cancel any orders placed with Tonkla up to 24 hours after the purchase time. We reserve the right to refuse any cancellation requests made after this 24-hour period.
20)    Tonkla จะไม่รับผิดชอบความเสียหายใดๆที่อาจเกิดขึ้นแก่ลูกค้าเนื่องมาจากลูกค้าไม่อยู่รับสินค้าในวันที่ไปส่ง
a)    Tonkla will not be responsible for any damages caused to the customer due to the customer not being present at the time of delivery.
21)    ลูกค้าจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆที่เกิดขึ้นจากภาษีนำเข้า (ในกรณีที่มีภาษีนำเข้า)
a)    The customer will be responsible for any import taxes (should they apply).
22)    ลูกค้าสามารถส่งของคืน (ยกเว้นสินค้าที่ไม่เหมาะสมในการนำไปขายใหม่) และขอคืนเงินได้ภายใน 7 วันหลังจากที่ได้รับสินค้าแล้ว ลูกค้าจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการส่งของคืนยกเว้นในกรณีดังต่อไปนี้:
i)    สินค้าที่ลูกค้าได้รับไม่ตรงกับคำอธิบายที่ร้านค้ากำหนดไว้รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง สี ขนาด หรือ รุ่นลูกค้าได้รับสินค้าที่มีความบกพร่องรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง คุณภาพไม่ดี หรือ มีความบกพร่องจากการผลิต
b)    The customer may return any products (except those unsuitable for resale) and request a refund up to 7 days after the customer has received the product. The customer will be responsible for any delivery costs during this process. However, the delivery cost will be refunded to the customer along with the product cost under the following circumstances:
i)    The product received by the customer does not match the description given by the store including but not limited to colour, size, and model. The customer received a defective product including but not limited to poor quality and manufacturing fault.